Hållbar kapitalism?

Man kan ifrågasätta om Kapitalism kan fungera över huvud taget. Men var hamnar vi om vi försöker skissa på en teoretisk lösning som skulle kunna fungera utan att begränsade resurser på Jorden (eller andra planeter) blir helt utraderade?

Jag tror att vi måste göra en modell som enkelt beskriver hur kapitalism på Jorden med begränsade resurser ser ut.

Man kan se Jordens resurser som en stor tillgång som vi människor och djur utnyttjar för att leva våra liv. Vi får rent vatten att dricka, vi får mat att äta, vi får syre att andas, vi får byggmaterial för att bygga våra hus, vi får råmaterial för våra verktyg etc.

Jorden har en ganska stor förmåga att återställa jordens resurser om uttaget inte blir för stort. Dvs. dödar vi en eller annan buffel för att överleva kommer bufflarna fortfarande att finnas kvar. Men dödar vi för många kommer dom att bli utrotade (som vi gjorde under 1800 talet).

När vi var väldigt få människor på jorden på låg teknologiskt nivå påverkade vi jorden så pass lite att resurserna i de flesta fall kunde återställas av naturliga processer. Men där är vi inte idag ...

Vi är så många människor med så stor teknologisk makt över resurserna så att vi idag förbrukar jordens alla resurser flera gånger om. Vi kan förbruka all skog, odla all odlingsbar yta, förbränna all fossil energi etc. vilket vi också gör. De flesta av jordens resurser är hotade på ett eller annat sätt.

Det verkar helt uppenbart att detta beteende är helt fel i ett större perspektiv. Vi sågar av den gren vi själva sitter på. Men vi kan fortfarande inte styra om vårt beteende på gruppnivå på något avgörande sätt.

Om vi ska skapa en modell för hur detta fungerar så kan man se jordens resurser som en gemensam och begränsad tillgång för alla på jorden. Med kapital (och teknologi) kan man ösa ur denna gemensamma resurs. Vi kan också anta att denna resurs avtar i takt med att vi förbrukar resurser som t.ex.. fossil energi, fiskebestånd, odlingsbar mark etc.

Vår (ekologiskt medvetna) civilisations mål är att skapa ett samhälle där denna gemensamma resurs kan hållas konstant över generationer dvs. att vi lever på ett hållbart sätt.

Hur kan vi då sätta upp ett system där vi inte oundvikligen sågar av den gren vi sitter på.

Ett system är att varje människa tillåts förbruka endast den andel av resurserna som jorden kan återställa på egen hand. Hur ska man fördela denna förbrukning? Är det rimligt att ett fåtal personer i världen kan ösa hälften av jorden gemensamma resurser/rikedomar eller ska alla ha samma kvot av dessa gemensamma resurser? Jag kan tycka att det är orimligt att man med mycket kapital ska kunna ösa mer av en gemensam rikedom som borde delas av alla. Men oavsett måste det totala utnyttjandet begränsas.

Ett annat system är att man alltid betalar för en produkts totala kostnad. Alla produkter måste alltså vara hållbara och förbrukning av resurser som jorden inte kan återställa på egen hand måste återställas och bekostas av köparen av produkten.

Att alla produkter betalar för sina egna kostnader borde förstås vara självklart, men det är ytterst få produkter som gör det. Om vi reglerade detta skulle många produkter bli fullständigt olönsamma. Exempelvis om fossil energi skulle återställas så skulle återställningen vara mer kostsamt än att använda den i första hand. Enda anledningen till att fossil energi används är vi tillåter att ett fåtal människor/företag/nationer ösa rikedomar ur en gemensam resurs utan att betala för kostnaden. Förmodligen kan och bör man också göra pragmatiska undantag från denna princip för resurser som inte får katastrofala konsekvenser om man inte återställer dom. Exempelvis borde vi kunna utnyttja redan uttjänt kärnavfall i 4 generationens kärnkraftverk med större fördelar än nackdelar.

Man skulle kunna tänka ett system där varje människa har rätt till sin kvot av jordens återställningsbara rikedomar, men att övrig konsumtion måste vara hållbar. Det kommer förstås att öka kostnaderna dramatiskt för alla, men jag ser ingen annan lösning.

Alternativet är att vi rusar in mot naturkatastrofer som kanske inte går att återställa inom rimlig mänsklig tidsepok. Andra alternativ är att vi drastiskt minskar antal människor och makt över jordens resurser vilket kanske följer okontrollerbart från föregående scenario.

Related